06-36348498
info@vitaleverbindingen.nl

Coaching en begeleiding in de wijk

Jouw community van en naar herstel

Ondersteuning door ervaringsdeskundigen

Bewoners van de wijken in Arnhem kunnen zich aanmelden voor individuele ondersteuning door ervaringsdeskundigen van stichting Vitale Verbindingen.

Gebieden van ondersteuning aan bewoners

De hulpvraag kan heel divers zijn. We bieden individuele ondersteuning aan bewoners op onder andere de onderstaande gebieden:

1. Voor steun bij het zetten van praktische stappen, bijvoorbeeld in contact met gemeente, UWV, rechtbank, woningbouwvereniging, opleiding, etc.
2. Voor het opbouwen van een sociaal netwerk, deelname aan activiteiten en activering.
3. Voor het helpen zoeken naar een maatje en verbinding te leggen met maatjesprojecten.
4. Voor steun bij communicatie met professionele hulp, het stappen zetten richting professionele hulp en bij conflicten.
5. Voor steun en advies over training en ontwikkeling tot ervaringsdeskundige.
6. Voor ondersteuning in een voor- of natraject van opname GGZ of verslavingszorg.
7. Voor steun bij crisis en advies over hulpmogelijkheden en peercontact, lotgenotengroepen, etc.

Ondersteuning organisaties en professionals

Het UWV, de gemeente, wijkprofessionals en woningbouwvereniging kunnen tevens terecht bij de ervaringsdeskundigen van Vitale Verbindingen voor vragen. Bijvoorbeeld over signalering, wijkgericht werken, workshops of trainingen die kennis bieden over ervaringsdeskundige inzet, bejegening, aansluiting en herstelondersteuning. Ervaringsdeskundigen kunnen bovendien zo nodig een brug slaan tussen bewoners en instanties, tussen vraag en aanbod. 

Binnen Vitale Verbindingen zijn veel vrijwilligers werkzaam die samen met bewoners activiteiten kunnen en willen opzetten of bezoeken. Het maken van verbinding met elkaar en inclusief burgerschap staat hoog in het vaandel en daarbij helpen we graag eventuele belemmeringen weg te nemen die ‘erbij horen’ in de weg staan.

Aanmelden voor individuele ondersteuning

Er zijn twee manieren om je als bewoner aan te melden voor ondersteuning:
1. Direct aanmelden zonder tussenkomst van wijkprofessional.
2. Aanmelden via een wijkprofessional.

1. Direct aanmelden zonder tussenkomst van wijkprofessional

Bij directe aanmelding kan een bewoner contact zoeken met stichting Vitale Verbindingen voor een vraag.  De bewoner kan een mail sturen naar ed@vitaleverbindingen.nl waarna contact wordt gezocht met de bewoner. In de mail kan hij of zij een telefoonnummer of e-mailadres zetten, waarmee contact kan worden opgenomen. De bewoner kan ook bellen met het telefoonnummer 06-19173659, het contactnummer van stichting Vitale Verbindingen.

2. Aanmelden via een wijkprofessional

Bij een aanmelding via een wijkprofessional kan een mail gestuurd worden naar Vitale Verbindingen via ed@vitaleverbindingen.nl en voor nadere informatie gebeld worden met 06-19173659.

Herstelgericht

De ervaringsdeskundigen van Vitale Verbindingen werken herstelgericht. Dat betekent dat zij een traject aangaan met de bewoner met specifieke doelstellingen en vanuit de vraag werken. Het is geen maatjescontact of beperkt tot samen een activiteit ondernemen. Er is binnen het coachingstraject wel ruimte voor gelijkwaardigheid en wederzijdse uitwisseling op basis van ervaringen, maar ervaringsdeskundigen werken met name vanuit een houding van breed en overstijgend inzicht op herstel. 

Inzet expertise en ervaring

De ervaringsdeskundigen hebben elk hun expertise en levenservaringen, met aanvullinde kennis en vaardigheden op het gebied van herstelondersteunende zorg. Herstelgericht werken uit zich in het systemisch werken met een plan van aanpak, het omhooghalen van kwaliteiten en nieuwe perspectieven vanuit empowerment en hoop waarin de mens centraal staat en het eigen regie nemen willen bevorderen. We ondersteunen bewoners bij het maken van eigen stappen en maken gebruik van middelen die daarbij ondersteunend kunnen zijn. We vinden een holistische benadering hierin essentieel, wat wil zeggen dat we de context meenemen en op meerdere levensgebieden inhaken. Het netwerk gebruiken wij actief om mogelijkheden tot ontplooiing en deelname in de maatschappij te bevorderen.

Aansluiting op herstelfase

We sluiten aan op de herstelfase waarin iemand zit en vanuit de eigen ervaringen met het hervinden van wegen en manieren om met persoonlijke beperkingen en kansen om te gaan, staan we naast de bewoner en gaan samen op weg. Een traject kan kort of langer duren, naargelang de vraag en behoefte van de bewoner, maar kent wel een duidelijke start en afsluiting. Het maken van een herstelplan kan onderdeel zijn van de ondersteuning.

Bekijk en/of download hier de Procedure Individuele begeleiding voor bewoners door stichting Vitale Verbindingen voor meer informatie.

Contact

Wij hebben geen wachtlijst voor het starten van begeleidingstrajecten.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via ed@vitaleverbindingen.nl.